ایجاد فایل درخواست عدم تمدید قرارداد گاز

اطلاعات مشتری

نام
نام خانوادگی
نام خیابان
پلاک
کد پستی
شهر

اطلاعات شرکت

نام شرکت
خیابان
پلاک
کد پستی
شهر

اطلاعات قرارداد

شماره کنتور
شماره مشتری/قرارداد