تکمیل فرم سرویس

پر کردن گزینه‌های ستاره‌دار الزامی است.

ثبت سرویس گوشی با تعرفه

اطلاعات اولیه

حجم دانلود
میزان تماس رایگان
نام گوشی مورد نظر
تعرفه برای افراد جوان
انتقال شماره قبلی به شماره جدید*
شماره فعلی*
پرداخت اولیه*

اطلاعات قرارداد قبلی

شرکت آنتن دهی فعلی*
تاریخ اتمام قرارداد قبلی*
چه زمانی شماره قبلی انتقال یابد*

اطلاعات تماس

شماره موبایل*
ایمیل*